Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Chính sách - định hướng

1. Chính sách chất lượng

“An toàn, chất lượng, hiệu quả” là mục tiêu hoạt động của Công ty HQBC trong quá trình sản xuất, cung ứng điện năng góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty HQBC cam kết thực hiện những nguyên tắc và định hướng sau đây:

1. Huy động, khai thác và sử dụng các nguồn lực để chỉ đạo, điều hành, tổ chức sản xuất, cung ứng điện năng an toàn, chất lượng, hiệu quả tại Nhà máy thủy điện Huội Quảng và Nhà máy thủy điện Bản Chát.

2. Thực hiện vận hành, điều tiết hai hồ chứa an toàn; thực hiện tốt phòng chống cháy nổ và kiểm soát chặt chẽ môi trường, điều kiện an toàn - vệ sinh lao động.

3. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

4. Quan tâm ứng dụng các tiến bộ về khoa học vào quản lý điều hành và quản lý kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động; tạo cảnh quan, môi trường làm việc sạch đẹp, ngăn nắp, an toàn để phát huy cao độ sức sáng tạo và tạo lập thái độ làm việc tích cực, tận tụy của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty HQBC.

5. Duy trì, liên tục cải tiến để nâng cao hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

2. Mục tiêu chất lượng năm 2021

1. Quản lý vận hành 02 nhà máy thủy điện Bản Chát, Huội Quảng đảm bảo an toàn, hiệu quả, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Cụ thể:

- Hoàn thành kế hoạch sản lượng điện sản xuất 2.167 triệu kWh (Thủy điện Bản Chát 629 triệu kWh, Thủy điện Huội Quảng 1.538 triệu kWh);

- Tỷ lệ điện tự dùng: Thủy điện Bản Chát 0,42%, Thủy điện Huội Quảng 0,94%; Hệ số khả dụng: Thủy điện Bản Chát 94,03%, Thủy điện Huội Quảng 95,4%; Tỷ lệ dừng máy do sự cố: Thủy điện Bản Chát 0,49%, Thủy điện Huội Quảng 0,49%;

- Tiết kiệm 10% kế hoạch chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền;

- Thanh xử lý 100% VTTB tồn đọng, kém mất phẩm chất;

- Hoàn thành 100% danh mục sửa chữa lớn đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, tiết kiệm 10% kế hoạch sửa chữa lớn đối với các hạng mục thực hiện;

- Hoàn thành các chỉ tiêu về công tác an toàn trong Phụ lục 6 Quyết định 199/QĐ-EVN ngày 03/2/2021).

- Tăng cường công tác đấu thầu đảm bảo đáp ứng lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2021 theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Thông tư 11-2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019.

2. Thực hiện kế hoạch ĐTXD, ĐTPT năm 2021 đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

3. Hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

4. Phối hợp với EVN PSC triển khai tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị đảm bảo tiến độ, chất lượng.

5. Triển khai kế hoạch đào tạo theo Phụ lục 5 Quyết định số 199/QĐ-EVN ngày 03/2/2021. Tăng cường tổ chức đào tạo qua hệ thống E-Learning. Số lượt học E-Learning trong năm 2021 đạt bình quân 10 lượt/CBCNV.

6. Đảm bảo hoạt động quản lý, điều hành của Công ty tuân thủ pháp luật: Không để xảy ra vi phạm trong thực hiện và áp dụng các quy định, chính sách của nhà nước, không có trường hợp vi phạm pháp luật trong quá trình tác nghiệp của CBCNV.

7. Nâng cao năng lực quản trị: Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Liên tục duy trì thực hiện 5S kết hợp với thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

8. Ứng dụng khoa học công nghệ triển khai áp dụng thành thạo các phần mềm dùng chung, hệ thống báo cáo trực tuyến: ERP, EVNportal, E-Office 3.0, HRMS, hệ thống quản lý đầu tư xây dựng, hệ thống quản lý đấu thầu, hệ thống quản lý hiệu quả công việc...

9. Kết quả chấm điểm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả năm 2021 đạt 99 điểm trở lên.

Tìm kiếm sản phẩm