Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Thông kế truy cập

  • Đang online 3
  • Tháng này 300
  • Tổng truy cập 66227

Liên kết website

Chính sách - định hướng

1. Chính sách chất lượng

“An toàn, chất lượng, hiệu quả” là mục tiêu hoạt động của Công ty HQBC trong quá trình sản xuất, cung ứng điện năng góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty HQBC cam kết thực hiện những nguyên tắc và định hướng sau đây:

1. Huy động, khai thác và sử dụng các nguồn lực để chỉ đạo, điều hành, tổ chức sản xuất, cung ứng điện năng an toàn, chất lượng, hiệu quả tại Nhà máy thủy điện Huội Quảng và Nhà máy thủy điện Bản Chát.

2. Thực hiện vận hành, điều tiết hai hồ chứa an toàn; thực hiện tốt phòng chống cháy nổ và kiểm soát chặt chẽ môi trường, điều kiện an toàn - vệ sinh lao động.

3. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

4. Quan tâm ứng dụng các tiến bộ về khoa học vào quản lý điều hành và quản lý kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động; tạo cảnh quan, môi trường làm việc sạch đẹp, ngăn nắp, an toàn để phát huy cao độ sức sáng tạo và tạo lập thái độ làm việc tích cực, tận tụy của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty HQBC.

5. Duy trì, liên tục cải tiến để nâng cao hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

2. Mục tiêu chất lượng năm 2019

1. Quản lý vận hành 02 nhà máy thủy điện Bản Chát, Huội Quảng đảm bảo an toàn, hiệu quả; hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và các yêu cầu khác do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Cụ thể:

- Hoàn thành kế hoạch sản lượng điện sản xuất là 2.249 triệu kWh (Thủy điện Bản Chát 630 triệu kWh, Thủy điện Huội Quảng là 1.619 triệu kWh);

- Tỷ lệ điện dùng để sản xuất điện của Thủy điện Bản Chát là 0,30%, thủy điện Huội Quảng là 0,84%; Hệ số khả dụng: Thủy điện Bản Chát là 95,01%, thủy điện Huội Quảng là 92,01%; Tỷ lệ dùng máy do sự cố: Thủy điện Bản Chát là 0,49%, thủy điện Huội Quảng là 0,49%; Tỷ lệ dùng máy bảo dưỡng: Thủy điện Bản Chát là 4,5%, thủy điện Huội Quảng là 7,5%;

- Tiết kiệm 7,5% kế hoạch chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền.

- Hoàn thành 100% danh mục sửa chữa lớn đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, tiết kiệm 7,5% kế hoạch sửa chữa lớn đối với các hạng mục thực hiện.

2. Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

3. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN triển khai tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị đảm bảo tiến độ, chất lượng.

4. Đảm bảo hoạt động quản lý, điều hành của Công ty tuân thủ pháp luật: Không để xảy ra vi phạm trong thực hiện và áp dụng các quy định, chính sách của nhà nước, không có trường hợp vi phạm pháp luật trong quá trình tác nghiệp của CBCNV.

5. Thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy Công ty theo mô hình tổ chức và định biên lao động gián tiếp đến năm 2020 đã được Hội đồng thành viên Tập đoàn phê duyệt tại Quyết định số 220/QĐ-EVN ngày 30/11/2015. Tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý để nâng cao hiệu quả và năng suất lao động. Đảm bảo trên 75% CBCNV được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

6. Nâng cao năng lực quản trị: Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Liên tục duy trì thực hiện 5S kết hợp với thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

7. Ứng dụng khoa học công nghệ triển khai áp dụng thành thạo các phần mềm: Hệ thống ERP,  công văn công việc (E-Office 3.0), Quản lý nhân sự (HRMS), hệ thống quản lý đầu tư xây dựng, hệ thống quản lý đấu thầu, hệ thống quản lý hiệu quả công việc...

8. Kết quả chấm điểm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả năm 2019 đạt 98 điểm trở lên.

Tìm kiếm sản phẩm