Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Chính sách - định hướng

“An toàn, chất lượng, hiệu quả” là chính sách của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát trong quá trình sản xuất, cung ứng điện năng góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện Huội Quảng Bản Chát cam kết thực hiện những nguyên tắc và định hướng sau đây:

1. Huy động, khai thác và sử dụng các nguồn lực để chỉ đạo, điều hành, tổ chức sản xuất, cung ứng điện năng an toàn, chất lượng, hiệu quả tại Nhà máy thủy điện Huội Quảng và Nhà máy thủy điện Bản Chát.

2. Thực hiện vận hành, điều tiết hai hồ chứa an toàn; thực hiện tốt phòng chống cháy nổ và kiểm soát chặt chẽ môi trường, điều kiện an toàn - vệ sinh lao động.

3. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Cung cấp đầy đủ các nguồn lực cần thiết đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý hệ thống chất lượng, an toàn sức khỏe nghề nghiệp và an toàn cũng như quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ.

4. Quan tâm ứng dụng các tiến bộ về khoa học vào quản lý điều hành và quản lý kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động. Tạo cảnh quan, môi trường và cung cấp đầy đủ các điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh nhằm ngăn ngừa chấn thương và bệnh tật liên quan đến công việc và thích hợp với mục đích, quy mô và bối cảnh của Công ty cũng như bản chất cụ thể của các rủi ro và cơ hội về An toàn sức khỏe nghề nghiệp để phát huy cao độ sự tham gia/tham vấn tích cực, sáng tạo, tận tụy của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

5. Đảm bảo các thông tin được bảo vệ khỏi các sự truy cập không được phép, không bị vô tình hoặc cố ý tiết lộ cho những người không có thẩm quyền.

6. Đảm bảo các thông tin đảm bảo tính tin cậy và toàn vẹn, sẵn có cho những người được phép sử dụng khi cần.

7. Đảm bảo sự tuân thủ, phù hợp với các yêu cầu pháp luật, chế định và các yêu cầu liên quan khác.

8. Duy trì, liên tục cải tiến để nâng cao hiệu quả của Hệ thống quản lý Chất lượng -  An toàn sức khỏe nghề nghiệp - An toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO/IEC27001:2013.

Tìm kiếm sản phẩm