Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Sơ đồ tổ chức

 

1. Sơ đồ tổ chức

 

2. Nguồn nhân lực

Tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2023, tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty HQBC là 141 người. Trong đó:

- Thạc sỹ: 03 người (chiếm 2,1%)

- Đại học: 70 người (chiếm 49,7%)

- Cao đẳng: 33 người (chiếm 23,4%)

- TCCN: 26 người (chiếm 18,4%)

- Khác: 9 người (chiếm 6,4%)

 

 

Tìm kiếm sản phẩm