Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Tổng hợp chung

Sản lượng điện ngày gần nhất (15/4/2024): 12,12 triệu KWh

Sản lượng điện lũy kế năm 2024: 301,84 triệu KWh.

Tổng sản lượng điện đã sản xuất: 22.987 tỷ KWh.

 

Tổng hợp sản lượng theo tháng (triệu KWh)

 

Năm

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

T 7

T 8

T 9

T 10

T 11

T 12

2024 70,89 33,07 88,45 109,42                
2023 107,88 214,64 326,07 229,17 166,54 53,65 187,73 242,80 180,49 76,75 71,30 31,00
2022 75,70 140,18 227,59 227,91 385,24 369,77 421,86 395,82 186,88 56,57 75,33 107,74

2021

75,49

161,56

350,38

393,23

197,57

149,77

469,13

269,62

39,23

83,93

29,80

55,32

2020

23,74

187,76

211,19

65,85

305,30

403,33

506,92

442,91

376,42

232,68

72,55

21,97

2019

117,81

107,75

280,69

283,77

257,84

473,91

512,13

296,36

107,59

151,30

62,56

61,9

2018

148,98

64,13

306,00

242,35

369,00

406,39

374,25

395,27

297,76

118,14

90,097

76,77

2017

66,32

109,68

234,27

329,86

140,86

338,95

450,66

403,48

330,38

216,43

117,31

65,97

2016

100,66

245,43

197,31

269,85

139,29

320,25

522,81

247,17

180,79

25,54

19,53

12,08

2015

139,65

133,22

99,22

 -  

 -  

8,12

145,53

108,82

10,71

49,28

30,45

69,15

2014

14,91

62,38

137,32

94,80

52,48

59,59

85,94

108,33

Tìm kiếm sản phẩm