Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...

Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát tập trung phân tích, đánh giá RCM các hệ thống thiết bị tại Nhà máy thủy điện Huội Quảng

Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát (Công ty HQBC) được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao quản lý 02 nhà máy thủy điện Bản Chát và Huội Quảng. Thực hiện Hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy thiết bị cho các nhà máy thủy điện trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam do EVN ban hành, Công ty HQBC cơ bản đã hoàn thành quá trình phân tích, đánh giá các Hệ thống thiết bị thuộc Nhà máy Thủy điện Bản Chát đến năm 2021. Năm 2022 Công ty tập trung phân tích, đánh giá RCM cho các Hệ thống thiết bị thuộc Nhà máy Thủy điện Huội Quảng phục vụ cho công tác lập Phương án kỹ thuật sửa chữa lớn các hệ thống thiết bị năm 2023 sắp tới.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích, đánh giá tình trạng hệ thống thiết bị để lựa chọn cách thức sửa chữa, bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy đã được Ban lãnh đạo Công ty chú trọng ngay từ những ngày đầu thực hiện. RCM là một quá trình phân tích, đánh giá tình trạng hệ thống thiết bị để lập nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo cho hệ thống thiết bị đó vận hành đúng chức năng mà người vận hành mong muốn được mô tả trong bối cảnh vận hành (OC).

Theo Quy định sửa chữa lớn tài sản cố định do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành thì Hồ sơ kết quả phân tích RCM phải được thực hiện trước mỗi kỳ lập kế hoạch sửa chữa lớn và là một phần của Phương án kỹ thuật trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, RCM còn thuộc lộ trình chuyển đổi số mà Công ty HQBC đã đăng ký và được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt.

Thực hiện kế hoạch Phân tích đánh giá RCM phục vụ lập PAKT sửa chữa lớn các hệ thống thiết bị năm 2023 tại Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát do Phòng Kỹ thuật và An toàn chủ trì, phối hợp cùng Phân xưởng vận hành Huội Quảng, Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN tại Sơn La. Công ty đã ban hành Quyết định kèm theo các mốc thời gian kế hoạch hoàn thiện bảng Bối cảnh vận hành OC, phân tích đánh giá RCM và cập nhật lên phần mềm Quản lý kỹ thuật (PMIS). Song song đó, nhóm thẩm tra kịp thời rà soát, kiểm tra khi các nhóm hoàn thành công việc để đảm bảo chất lượng của quá trình phân tích RCM.

Theo kế hoạch, công tác phân tích, đánh giá RCM các hệ thống thiết bị sẽ hoàn thành trong tháng 8/2022, đảm bảo chất lượng phục vụ cho kỳ sửa chữa lớn năm 2023.

Tin bài: Phòng KTAT

Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện:  

Các nhóm trao đổi trực tiếp với nhau để thực hiện phân tích đánh giá RCM

 

Tìm kiếm sản phẩm